KỲ HỌP THỨ XI, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ QUỲNH TRANG, NHIỆM KỲ 2016 – 2021
Ngày 18/01/2021

Ngày 14/01/2021 Hội đồng nhân dân xã Quỳnh Trang tổ chức kỳ họp thứ XI nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tại kỳ họp HĐND xã nhiệm kỳ 2016 – 2021, các đại biểu HĐND đã được nghe báo cáo của UBND xã về tình hình phát triển kinh tế năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách xã năm 2020, dự toán thu chi ngân sách năm 2021; báo cáo của Ban công an về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội năm 2020; báo cáo của BCH Quân sự xã về công tác Quân sự địa phương năm 2020; báo cáo kết quả hoạt động của HĐND xã năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; các báo cáo của Ban pháp chế, Ban kinh tế HĐND xã năm 2020; báo cáo của MTTQ xã về công tác xây dựng chính quyền năm 2020, nhiệm vụ năm 2021.

Cũng tại kỳ họp thứ mười một Hội đồng nhân dân xã đã được nghe và đại diện cho UBND xã trả lời 3 ý kiến của các đại biều HĐND xã tại kỳ họp.

Cuối kỳ họp các đại biểu HĐND xã đã biểu quyết và phê duyệt 4 nghị quyết :

  1. Nghị quyết phê duyệt báo cáo tình hình phát phát triển kinh tế năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 202
  2. Nghị quyết Phê chuẩn dự toán ngân sách xã năm 2021
  3. Nghị quyết Phê duyệt chương trình hoạt động của HĐND xã và các ban của HĐND xã năm 2021.
  4. Nghị quyết phê duyệt kế hoạch Tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND xã năm 2021.

Tin liên quan